Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

March 22 2017

0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
6257 68ba 570
1073 ff90
Reposted frommangoe mangoe viabarock barock
7271 8c8d 570
Reposted fromregcord regcord viazachlanny zachlanny
6098 acdc 570
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viazachlanny zachlanny
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawpuscmnie wpuscmnie
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
8110 ed31 570
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy

March 21 2017

A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaoversensitive oversensitive
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viaoversensitive oversensitive
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaoversensitive oversensitive
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viaoversensitive oversensitive
0622 994b
Reposted fromNeutrum Neutrum viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
5452 ece0 570
Reposted fromherz herz viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
3384 7e2b 570
Reposted fromfungi fungi viabrystol brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl