Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

8591 464e
Reposted fromkrzysk krzysk
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

April 15 2017

4361 782d

April 05 2017

9012 d045 570
Reposted fromkrzysk krzysk
2458 750a 570
Reposted fromTankistD TankistD viaAnnju Annju
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz

April 04 2017

5208 9929 570
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viamyzone myzone
Wiesz... najgorzej jest, kiedy ląduje się w tak zwanej czarnej, przysłowiowej dupie, kiedy traci się cel i endorfiny, rozbija się o bagna. Dlatego trzeba mieć punkt - punkt zaczepienia, który pomoże wstać, zrobić pierwszy krok. Ten pierwszy krok... najtrudniejszy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaMousie Mousie
2934 5bee
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

March 23 2017

March 22 2017

0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
6257 68ba 570
1073 ff90
Reposted frommangoe mangoe viabarock barock
7271 8c8d 570
Reposted fromregcord regcord viazachlanny zachlanny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl